Zabıt Katipleri Bilirkişilik Yapabilir Mi?

0
1060
Zabıt Katibi Bilirkişilik Yapabilir Mi
Zabıt Katibi Bilirkişilik Yapabilir Mi

Zabıt Katipleri Bilirkişilik Yapabilir mi, zabıt katiplerinin bilirkişilik yapabilmesi için gerekli koşullar nelerdir? Bu yazımızda sizlere hali hazırda görev yapmakta olan zabıt katiplerinin bilirkişilik yapıp yapamayacakları hususuna açıklık getirmeye çalışacağız.

İçeriğimize geçmeden önce kanunda bilirkişinin tanımına bakmamızda fayda var.

Bilirkişi: Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri temsil eder.

Bilirkişi listelerinin hazırlanmasında bakanlıkça belirlenen Bilirkişilik bölge kurulları yetkilidir. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı uhdesi altında her yıl resmi sitede yayınlanan tarihlerde bilirkişi başvurularına ilişkin usûl ve esaslar yer almaktadır. Ayrıca 6754 sayılı bilirkişilik kanununa aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/11/20161124-1..htm

Kanunlarda yer alan esaslar ve Bakanlık tarafından belirlenen ilkeler kapsamında bilirkişilik faaliyeti öncesinde verilen zorunlu eğitim sonucunda temin edilen sertifika ile birlikte adaylar bağlı bulundukları bilirkişi kuruluna başvuruda bulunmaktadır.

2016 yılında resmi gazetede yayınlanan 6754 sayılı bilirkişilik kanununa göre bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulmaktadır.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURU ŞARTLARI:
   1- Bilirkişilik faaliyetinde bulunacak gerçek kişilerde aşağıdaki şartlar aranır:


   a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahkûm olmamak.


   b) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
   c) Daha önce kendi isteği dışında sicilden ve listeden çıkarılmamış veya bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
   ç) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten geçici ya da sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
   d) Bilirkişilik temel eğitimini tamamlamak.
   e) Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak.
   f) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartları haiz olmak ve mesleğini yapabilmek için gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip olmak.
   g) Daire Başkanlığının temel ve alt uzmanlık alanlarına göre belirlediği EK-2 de yer alan nitelikleri taşımak.


   2- Hukuk öğrenimi görmüş kişiler EK-1 de yer alan temel ve alt uzmanlık alanlarında, birinci maddede aranan şartları taşımak ve temel ve alt uzmanlık alanlarına göre EK-2 de yer alan niteliklere sahip olmak kaydıyla, bilirkişilik sicili ve bilirkişi listelerine kayıt için başvuruda bulunabilirler.


   3- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre yetkilendirilen gayrimenkul değerleme uzmanları bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranmaz. Gayrimenkul değerleme uzmanlarının diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuruda bulunmaları halinde temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranır.


   4- Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanlar bakımından, sadece kamulaştırma alt uzmanlık alanında görev yapmak şartıyla, bilirkişiliğe kabul için aranan temel eğitimi almak kaydıyla, fiilen beş yıl görev yapma şartı aranmaz. Taşınmaz geliştirme konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış uzmanların diğer uzmanlık alanlarında bilirkişiliğe başvuruda bulunmaları halinde temel eğitim alma ve fiilen beş yıl görev yapma şartları aranır.


   5- Yaptığı başvurusu, meslekî olarak (fiili çalışma süresi, uzmanlık alanlarına göre aranan nitelikler vb.) yeterli nitelikte bulunmadığı gerekçesiyle reddedilenler, bir yıl geçmedikçe yeniden bilirkişilik yapmak için başvuruda bulunamazlar.


   6- Meslek öncesi eğitim ve stajda geçen süreler fiili çalışmadan sayılmaz.

Zabıt Katiplerinin Bilirkişilik Yapması

Kanunda da görüleceği üzere zabıt katiplerinin bilirkişilik yapılabilmesi için aranan ilk ve ön önemli şartlardan bir tanesi, adayın Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında en az beş yıl fiilen çalışmış olmak şartı aranmaktadır.

Yukarıda maddeler halinde sıralanan ve kanunda belirtilen diğer hususların da karşılanması halinde adliyelerde Zabıt Katibi ve/veya mübaşir olarak görevli yargı çalışanlarının bilirkişi olmasında ve bilirkişilik yapmasında hiçbir engel bulunmamaktadır. Zabıt Katipleri bilirkişilik yapabilir.

Eğer bilirkişilik yapmak istediğiniz alanda gerekli olan uzmanlık alanını gösteren diploma, meslekî yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgeye sahip iseniz bilirkişilik yapabilirsiniz.

Daha detaylı bilgilere ve başvuru tarihlerine ulaşmak için bilirkişilik daire başkanlığının resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

http://bilirkisilik.adalet.gov.tr/

Bir önceki yazımız olan Zabıt Katipliği Mülakatı Yaşanmış Hikayeler başlıklı makalemizde Mülakat ve Zabıt Katibi hakkında bilgiler verilmektedir.

0 0 oylar
Sizce kaç yıldız?
Abone Ol
Bildir
0 Yorum
Inline Feedbacks
Tüm yorumları gör