Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri

Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri

Adalet Bakanlığı tarafından hemen hemen her yıl görevde yükselme sınavı ile Adli ve İdari Yargıda görev yapmak üzere belirli sayıda Yazı İşleri Müdürü alınmaktadır. Adalet Bakanlığı en son 2017 yılı Ağustos ayında görevde yükselme sınav ilanını duyurmuş, bu sınavda başarılı olan Yazı İşleri Müdürleri ise bir kaç hafta önce görevlerine başlamış bulunmaktadırlar. 2018 yılında ise görevde yükselme sınavı için şuana kadar herhangi bir duyuru yayınlanmamıştır. Tahmin ediyoruz ki 2019 yılında görevde yükselme sınav ilanı yayınlanacaktır. Bu yazımızda sizlere Yazı İşleri Müdürlerinin Görevlerinden bahsedeceğiz. Kalem Mevzuatında Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri şu şekilde belirtilmiştir.

Yazı İşleri Müdürlerinin Görevleri

Atanmaları Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Yazı işleri müdürlerinin yargı örgütü içinde pek çok görevi bulunmaktadır. Bu görevleri düzenlendikleri hukuk metinlerine göre üç başlık altında incelemek mümkündür. Yazı İşleri Müdürlerinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’ndan kaynaklanan görevleri şunlardır:

-Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belgeyi havale etmek,
-Hüküm yazılıp imza edildikten ve mahkeme mührü ile mühürlendikten sonra,nüshaları taraflardan her birine makbuz karşılığında vermek ve bir nüshası da gecikmeksizindiğer tarafa tebliğ etmek, hükmün bir nüshası da dosyasında saklamak,
-Yargıtayın bozma kararları ile onama kararlarını derhâl taraflara tebliğ etmek,
-Görevlendirilmesi halinde elektronik ortamdan fizikî örnek çıkartılması gereken hâllerde tutanak veya belgenin aslının aynı olduğu belirterek imzalamak ve mühürlemek,
-Taraflardan biri elindeki belgenin teslimi sonrası geri verilmesine karar verilmesi halinde, aslına uygun olduğunu mahkeme mührü ve imzasıyla onamak ve belge örneğini dosyaya koymak,
-Mahkemece görevlendirilmesi halinde ihtiyatî tedbir kararlarının uygulanması,
-Mahkeme tutanaklarının tamamı veya bir kısmının suretlerini tasdik ve imza ederek mahkeme mührü ile mühürleyip talep eden tarafa vermek,
-Hakimin taraflardan biri tarafından reddedilmesi durumunda red dilekçesini diğer tarafa tebliğ etmek, hakimin reddini gerektiren bur durumun hakim tarafından fark edilmesi ve hakimin çekilmesi durumunda hakimin çekilme kararını her iki tarafa tebliğ etmek,

Yazı İşleri Müdürlerinin Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’e görevleri ise şunlardır:

-Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek.
-Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak.
-Zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dâhil olmak üzere hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbiri almak.
-Başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak.
-Fizikî ortamda teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak.
-Güvencenin iadesi gereken hâllerde gerekli işlemleri yapmak.
-1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Eşyası Yönetmeliği uyarınca dosyaya ait kıymetli evrak ve değerli eşyanın uygun yerde muhafazasını sağlamak.
-Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna ilişkin işlemleri yapmak.
-Yargılamanın bulunduğu aşamaları yerine getirmek.
-Hukuk dairelerinde talep hâlinde, ceza daireleri, Cumhuriyet başsavcılığı ve komisyonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak.
-Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli işlemleri yapmak.
-Kesinleştirme işlemleriniyapmak.
-Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirine sunmak.
-Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak.
-Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak.
-Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet başsavcıvekili ya da -Cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir