İcra Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

İcra Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

İcra Müdür Yardımcılığı Sınav Konuları

22 Aralık 2018 günü Ankara’da gerçekleştirilecek olan İcra Müdür Yardımcılığı Sınavında adaylara, 50 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 50 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testler aşağıda belirtilen konular ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi:

a)Türkçe (10),

b)Matematik (10),

c)Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (10),

d)Türk Kültür ve Medeniyetleri (10),

e)Temel Yurttaşlık Bilgisi (10)

Alan Bilgisi Testi:

a)Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı (9),

b)İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (15),

c)Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu (8),

d)Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı (9),

e)Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik (9),

Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınacaktır.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi (20), alan bilgisi soruları seksen (80) puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır. Sınavda yer alacak genel yetenek ve genel kültür bölümüne ait her bir soru 0,4 puan değerine, alan bilgisi bölümüne ait her bir soru ise 1,6 puan değerine sahiptir. Tam puan virgülden sonra ondalık dilim ne olursa olsun bir üst puana tamamlanmayacaktır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden Genel Başarı Puanı en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının (400) bir katı fazlası (800) aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanacaktır. 800 üncü adayla aynı puanı alan diğer adaylarda sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve Bakanlığımız tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılacaklardır. Ancak; başarı oranı ilan edilen kadronun bir katı fazlasının altında olursa, sadece 70 ve üzeri puan alanlar sözlü sınava katılmaya hak kazanacaklar ve sözlü sınava çağırılacaklardır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun sınavı yapan Üniversitenin Merkez Sınav Kurulu kararıyla belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

Sınavda hatalı sorulan sorular değerlendirme dışı bırakılacaktır. Hatalı sorular değerlendirme dışı bırakıldıktan sonra kalan sorulan değerlendirmeye esas soru miktarını oluşturur. Adayların puanları yeni soru sayısı dikkate alınarak hesaplanacaktır.

Sınava girecek tüm adaylara başarılar dileriz.

Beğen  
Yazar

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir