Hukuk Terimleri Sözlüğü (S)

Hukuk Terimleri Sözlüğü (S)

(S) Harfi ile Başlayan Hukuk Terimleri ve Karşılıkları:

Sâdır olmak
Çıkmak
Safahat
Evreler, safhalar
Sâlif-üz-zikr
Zikri geçen; bildirilen
Salih
Elverişli; uygun
Saniyen
Ikinci olarak
Sarahat
Açıklık; netlik; sarihlik; aydınlık
Sarfiyat
Harcamalar; giderler
Sari
Bulaşan; bulaşıcı
Satış vaadi
Bir kimsenin, taşınmaz malını bir başkasına satmayı (ileride yapılacak satım akdini) taahhüt ettiği sözleşme.
Savcılık
Devlet adına kamu davasını açan makamdır.
Sây
Emek; çalışma
Sayıştay
Devlet mallarını kabız ve sarf ve idare ve edenlerin hesaplarını tetkik ve muhakeme ile mükellef bir heyet.Divanı muhasebat
Saylık
İçerisinde düz taşların bulunduğu, imar ihyaya elverişli arazi.
Sebketmek
Vâki olmak; yapılmak; olmak; ileri geçmek
Sehim
Pay; hisse
Sehven
Yanlışlıkla.
Selahiyet
İzin,müsade,yetki.
Selb
Zorla alma; kaldırma; giderme
Selef
Önce gelen kimse
Semen
Satış parası; satış sözleşmesinde, satana mal teslimine karşılık olarak ödenecek para
Semere
Bir maldan elde edilen ürünler; Tabii Semere
Senedât
Senetler
Sened-i hâkanî
Tapu senedi
Senet
Bir kimsenin yapmaya ya da ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kâğıt, belgit.
Senevî
Senelik; yıllık
Serdetmek
Ileri sürmek; öne sürmek; ortaya çıkmak; belirtmek
Seyirtmek
Koşmak, koşar adım yürümek
Seyrân-gâh
Gezme yeri; dolaşma yeri
Sigorta primi
Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrettir.
Sin
Yaşanılan süre
Sinkâf
Erkeklik organı ve ilgili sövgülerin tümünün kısaltılmış biçimi.
Sirayet
Bulaşma; yayılma; geçme
Sirkat
Hırsızlık; çalma; çalınma
Siyanet
Koruma
Siyasi haklar
Herhangi bir biçimde devletin yönetimine ve siyasi kuruluşlarına katılmaya yönelik haklardır
Skar
Yara izi, kesi, iyileşmiş yara.
Soruşturma
Suçun işlenmesinden başlayarak yargı verilinceye dek, kolluk, savcı, yargıç yönünden yapılan inceleme, araştırma ve kanıtların toplanması işleminin tümü.
Sudur
Verilen ; çıkan
Suiniyet
Kötüniyet
Sukut
Düşme; düşüş
Sulh
Barış.
Sureti mahsusa
Özel olarak; özellikle; belli amaçla
Sureti mümtaze
Öncelikli
Suveri müsaddaka
Onanmış örnek
Sübût
Sabit olma; gerçekleşme; ispatlama; ispatlanma; kanıtlama
Sükna
Oturma yeri; oturulacak yer; konut
Sükna hakkı
Bir evde veya evin bir bölümünde oturma hakkı veren kişiye bağlı bir irtifak hakkı; oturma hakkı, bir evde veya evin bir bölümünde oturma imkanı veren bir irtifak hakkı.
Sülüsân
Üçte iki
Sürekli edim
Borçluyu belli bir süre, belli davranış ya da davranış biçimleri ile bağlı bulunmakla yükümlü kılan edim
Süreli icap
Bir kimsenin, belli bir süre bağlı olmak niyeti ile beyan ettiği icap.
Süresiz icap
Kabul haberinin kendisine ulaşması ile ilgili olarak herhangi bir süre tayin etmediği icap
Saik-i mümbit
Niyetiyle bekleneni verebilen, randımanlı, faydalı
Sarfı nazar
Sayılmama, vazgeçme, dikkate almama.
Sefir
Elçi, Büyükelçi Gönderen : Fatma ÇAKIR
Sefaret
Elçilik, büyükelçilik
Self-determinasyon hakkı
Ulusların kendi geleceklerini belirleme hakkı.
Sermediyet
Sonsuzluk, süreklilik, ebedilik
Sulta
Otorite, Baskı
Sarf-i nazar etmek
Vazgeçmek
Seraser
Baştan başa, bütün, hep mecmuan, külliyen
Sebepsiz zenginleşme
İki mal varlığı arasında, birinin zararına olan haklı bir sebep olmaksızın meydana gelen değer kaymalarını ifade eder. Bu kaymalar, zenginleşmenin veya fakirleşmenin davranışları ile olabileceği gibi, tabi kuvvetlerin sonucu da olabilir.
Sav
ileri sürülen düşünce, iddia, tez
Saik
Sebep
Sıra cetveli
Satış tutarının tüm alacaklıların alacağını karşılamaması durumunda düzenlenen çizelgedir.
Sinkaf
Ağır bir küfre tekabul eden kelime.
Suni Hısımlık
Evlatlık ile evlat edinen arasındaki bağdır.
Semeni
Satış sözleşmesinde alıcının borcu

Beğen  
Yazar

Etiketler
Yorum Yapın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir